DESPRE NOI

Marius Livanu

Marius Livanu

Pastor principal
Petrica Balmus

Petrica Balmus

Pastor asistent
Iulian Polocoser

Iulian Polocoser

Pastor asistent

Mărturisirea de credință.

 

1. Biblia
Credem în Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu cuprins în Vechiul şi Noul Testament, infailibil în scrierile originale şi credem că acesta reprezintă autoritatea supremă şi finală pentru credinţă şi viaţă.

2. Sfânta Treime
Credem într-un singur Dumnezeu, manifestat în trei Persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.

3. Dumnezeu Tatăl
Îl recunoaștem ca Dumnezeul viu și adevărat creator, susţinător, început şi sfârşit al tuturor lucrurilor, El este vrednic de toata cinstea, lauda și închinarea.

4. Dumnezeu Fiul
Îl recunoaștem pe Isus Hristos ca pe Mesia, Cuvântul care sa facut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr, a fost zămislit de Duhul Sfânt şi întrupat prin fecioara Maria. El a murit pe cruce, jertfindu-Se pentru păcatele oamenilor. După ce Dumnezeu L-a înviat din morţi, El S-a ridicat la cer şi acum stă la dreapta Tatălui, fiind Preotul și Mijlocitorul nostru.

5. Dumnezeu Duhul Sfînt
Misiunea Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Isus Hristos pe pământ şi să-i convingă pe oameni de păcatele lor, să-i nască din nou pe cei care se pocăiesc, să fie prezent în cei credincioşi pentru a-i îndruma, învăţa, proteja și călăuzi în tot adevărul, și să le dea putere pentru a fi martori a lui Isus Hristos.

6. Natura omenirii
Credem că omenirea a fost creată neprihănită după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dar prin păcat a căzut din această poziţie. Prin urmare, toţi oamenii sunt morţi din punct de vedere spiritual şi au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu prin pocăinţă.

7. Pocăinţa, Naşterea din nou, Sfinţirea
Pocăinţa este actul întoarcerii la Dumnezeu şi părăsirii păcatului (Marcu 1:15; Luca 13:3; Fapte 3:19). Naşterea din nou este schimbarea supranaturală făcută de Dumnezeu ca rezultat al pocăinţei omului. Sfinţirea este starea de a fi liber de păcat, viaţa trăită după principiile Bibliei, sub călăuzirea Duhului Sfânt.

8. Mântuirea
Credem că moartea lui Hristos pe cruce a adus mântuire tuturor oamenilor care se căiesc de păcatele lor şi care îşi întorc faţa către Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, Mântuitorul şi Domnul lor.

9. Biserica
Adevărata Biserică este formată din cei care prin credinţa în sângele mântuitor al lui Isus Hristos au fost născuţi din nou prin Cuvântul şi Duhul lui Dumnezeu şi sunt uniţi în trupul lui Isus Hristos, al cărui Cap este El.

10. Calitatea de membru al bisericii
Poate fi membru al bisericii orice credincios care dovedeşte că este născut din nou, care se subordonează suveranităţii Bibliei, care ascultă şi respectă conducerea bisericii, trăind viaţa spirituală în ascultare şi sfintire.

11. Viaţa spirituală
Credem în prezenţa spirituală a lui Hristos care locuieşte în cei credincioşi prin Duhul Sfânt şi care le dă putere să urmeze poruncile lui Dumnezeu, trăind în unitate şi respect, fiind o pildă de dragoste şi neprihănire.

12. Botezul in apă
Credem că botezul în apă este mărturia unui cuget curat, este actul scufundării în apă oficiat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, conform poruncii lui Hristos.
Cu toate că acest act nu are putere să spele păcatul, el reprezintă moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. Se acordă celor care s-au întors la Dumnezeu şi au fost născuţi din nou prin pocăință.

13. Botezul cu Duhul Sfânt
Credem în botezul cu Duhul Sfânt, ca experienţă distinctă de naşterea din nou şi de botezul în apă, experienţă prin care credinciosul primeşte putere pentru slujire, sfințire și pentru a fi martor a lui Isus Hristos.

14. Darurile spirituale
Credem că au fost și sunt acordate Bisericii prin Duhul Sfânt pentru a fi folosite pentru zidirea Trupului lui Isus Hristos.

15. Roada Duhului
Viaţa plină de Duhul se va manifesta prin dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânarea poftelor.

16. Cina Domnului
A fost instituită de Domnul Isus Hristos pentru amintirea morţii Sale. Numai creştinii  născuţi din nou, curăţiţi de păcat şi botezaţi în apă se pot împărtăşi cu Cina Domnului.

17.Lucrarea de slujire
Credem în preoţia tuturor credincioşilor dar şi în chemarea specială a unor credincioşi de a sluji ca lucrători învestiţi în slujba lui Dumnezeu.

18. Familia
Credem că familia este instituția înfințată de însuși Dumnezeu, este legământul încheiat din dragoste prin căsătorie între un bărbat și o femeie.

19. Marea trimitere
Credem că mandatul suprem al Bisericii este acela de a duce Evanghelia până la marginile pământului, de-a face ucenici din toate neamurile și de-ai învăța să păzească toate poruncile Domnului Isus Hristos.

20. Viitorul Bisericii
Credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos pentru a-şi răpi Biserica, în învierea morţilor, în judecata de apoi şi în răsplătirile divine, în destinul veşnic al omului care va fi: în împărăția vesnică a lui Dumnezeu pentru cei credincioși Lui; în iadul veșnic pentru cei ce nu au L-au primit și recunoscut pe Isus Hristos ca Domn și mîntuitor personal.

Amin